Welkom, waar mogen wij u behulpzaam mee zijn ?

Familiebemiddeling/Mediation

Algemene informatie

Familiebemiddeling gaat om het herstel van gebroken relaties tussen  kinderen en ouders, broers en zussen etc. Het is goed zichtbaar hoe het op gang brengen van een eerste gesprek weer openingen biedt voor herstel van deze relaties.

De aanleiding is soms minutieus, een woord dat net de druppel was die de emmer doet overlopen. In aanvang klein, maar een steeds groter wordend probleem waarbij niet meer de juiste toon of weg gevonden kan worden om tot herstel van de relatie te komen. Ruzies kunnen ontstaan door bij voorbeeld een erfenis, een vakantie of familieomstandigheden bedrijfsovernames. Familiebemiddeling is bij uitstek een prachtige middel om in dit soort conflicten tot relatieherstel te komen. De oorzaak kunnen sluimerende problemen zijn die al langere tijd aanwezig zijn en die uiteindelijk de voedingsbodem zijn voor de ruzies. We gaan onderzoeken wat de dieper liggende oorzaken zijn om deze ook naar de toekomst toe te voorkomen.

Slechts enkele gesprekken kunnen al voldoende zijn om tot een mogelijke oplossing te komen. Door de onpartijdigheid van de therapeute zullen partijen ervaren dat zij gelijkwaardig zijn en dezelfde ruimte krijgen binnen het gesprek.

Hoe groter de kloof, des te mooier de brug

Familiebemiddeling is een mediation traject dat u alleen óf samen met de andere betrokkene(n) doorloopt.
Vaak is op korte termijn een aanzienlijke verbetering te bereiken. Feitelijk kan één partij de aanzet geven door contact op te nemen met ons, maar dat kan natuurlijk ook in gezamenlijkheid gebeuren.

Redenen voor familiebemiddeling

Doorgaans zijn er diverse aanleidingen die leiden tot een familiebreuk.

 • Een familiebreuk die ontstaat na een cruciaal moment in iemands leven, denk aan geboorte kind, trouwen, ziekte, waarbij het andere familielid afwezig bleef of op een onverwachte of teleurstellende manier reageerde. Hierdoor is de teleurstelling groot, het vertrouwen geschonden en blijft men gekwetst en alleen achter. Het familielid stelt een daad om duidelijk te maken dat hij zo niet behandeld wil worden en daarnaast wil hij/zij zich beschermen tegen het risico op nieuwe teleurstelling.
 • Daarnaast is een belangenverstrengeling regelmatig de aanleiding tot een breuk; denk aan het thuiskomen met een partner die ouders niet zien zitten. Dit geeft een loyaliteitsconflict: enerzijds trouw willen blijven aan de familie, anderzijds willen voortleven met de partner waarvoor je gekozen hebt. Soms lijkt de enige mogelijkheid om dan maar het contact te verbreken.
 • Na de scheiding ben je het contact met je kind/kinderen verloren en wil je onderzoeken wat nog mogelijk is
 • Je hebt levensvrienden maar door een conflict weten jullie niet meer zelf tot een herstelgesprek te komen.
 • Jullie hebben een familiebedrijf waarbij privézaken door de zakelijke belangen lopen.

Gevolgen van familieruzie

Familiebreuken leiden vrijwel nooit tot opluchting. Integendeel, je bent meer dan eens met de ander bezig, het maakt je onvrij. Wat te doen bij verjaardagen, wat als je elkaar tegen komt op straat, wat als je ziek wordt?
Een zoon/dochter zal altijd loyaal blijven aan zijn ouders en ouders zullen op hun beurt zich altijd verantwoordelijk blijven voelen voor hun kind, ook al hebben ze, ogenschijnlijk door eigen keuze of door noodzaak, alle banden verbroken. Met andere woorden: de vlam kan een waakvlam worden, maar gaat nooit helemaal uit.

Vooral bij essentiële momenten in iemands leven, zoals trouwen, het krijgen van een kind, ziekte of sterfte, leiden breuken tot verdriet of vertwijfeling. Het gebeurt vaak dat psychische problemen, zoals depressies of angststoornissen zich juist dán openbaren.
Als men de loyaliteit ten opzichte van de ouders/familie ontkent of erg relativeert, dan gaat deze ondergronds en geeft deze vrijwel altijd problemen in andere belangrijke relaties. Vaak ontstaan relatie- of gezinsproblemen.
De eerste stap zetten is een teken van moed en lef; je zet je in voor het grotere belang, namelijk weer de brug slaan naar elkaar.

De aanpak

 • In een oriëntatiegesprek bespreken we de geschiedenis van het conflict en de ontstane verhoudingen. En we besluiten de best mogelijke manieren om contacten te leggen.
 • De betrokken partijen krijgen ieder apart de gelegenheid om  zich vrij te uiten over persoonlijke percepties en visie op de zaak.
 • Tijdens deze 2 gesprekken wordt gekeken hoe “rijp” ieder is om met elkaar tot een constructief gesprek te komen.
 • Bij een ontmoeting wordt door duidelijke regie van mij als therapeute een veilig gespreksklimaat geboden door de interviewstijl waarbij men beter kan luisteren en emoties zo  goed mogelijk begeleid worden. Voorwaarde is dat betrokkenen mijn regie accepteren om de bemiddelingsrol goed te kunnen vervullen.
 • Een sfeer creëren waarin de fricties helder op tafel komen en opgelost kunnen worden.
 • U kunt van mij een duidelijke en regisserende rol verwachten zodat een veilig en open gespreksklimaat ontstaat. Als alle betrokkenen een constructieve bijdrage willen leveren dan is de kans van slagen gunstig!

(c) 2024 Life Change